Visual

Aanmelden

Leerlingen kunnen aangemeld worden door ouders en/of verzorgers. Vanaf de aanmelding tot en met het schoolverlaten bieden wij de leerlingen zorg en begeleiding.

Voor schooljaar 2024-2025

LET OP: Op dit moment is plaatsing op Vso Het Duin in de onderbouw voor het schooljaar 2024-2025 helaas niet mogelijk, omdat de school aan haar maximale capaciteit zit. 

Kennismaking

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met onze intern begeleider Aniek Frankort. Dat kan via het telefoonnummer van de school (071) 361 41 50 of via de mail: afrankort@resonansonderwijs.nl. Voorafgaand aan de aanmelding kunt u kennis komen maken met Het Duin. Tijdens deze kennismaking krijgt u een rondleiding door de school en een informatief gesprek. Het aanmelden gaat via het aanmeldformulier dat u tijdens het gesprek ontvangt. Wanneer wij het formulier volledig ingevuld en ondertekend ontvangen hebben, is uw kind aangemeld en zullen wij u en de basisschool vragen om een zo volledig mogelijk dossier. Wanneer het dossier compleet binnen is, zal er een eerste dossieranalyse worden gedaan. Ook zullen wij gaan observeren op de school van uw kind. Op basis van de observatie en het dossier bekijken we of onze school kan voorzien in de onderwijsbehoefte van uw kind.

Toelating en plaatsing

Als een leerling is aangemeld, vragen we in samenspraak met ouders en de huidige school van de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het betreffende samenwerkingsverband. Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, blijft de verantwoordelijkheid voor het vinden van een passende school liggen bij Het Duin, omdat de leerling daar is aangemeld. Als de TLV is afgegeven, is dat geen garantie voor plaatsing. Na aanmelding bij onze school, bespreekt de commissie van begeleiding (CvB) de zorg- en ondersteuningsbehoeften en de plaatsingsmogelijkheid van de leerling. De leerling wordt door de orthopedagoog en de intern begeleider geobserveerd. Op basis van de observatie en gesprekken kijken we naar een passende groep. Op Het Duin streven we ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Om dat te realiseren is een aantal documenten en overleggen ingevoerd.

Het eerste plan

Voor iedere nieuwe leerling maakt de intern begeleider, in samenspraak met de leerkracht en orthopedagoog een startplan. Indien mogelijk maken zij daarbij gebruik van de rapportages van en de observatie die heeft plaatsgevonden
op de vorige school van de leerling. In de eerste weken dat de leerling op school is, vullen zij het plan aan met observaties van de leerkracht. Binnen zes weken na plaatsing is het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gereed. Het OPP bespreken we met ouders, die dit ter goedkeuring ondertekenen.

Meer over het ontwikkelingsperspectiefplan en de periode na het eerste plan is te vinden op de pagina Leerlingenzorg.