Visual

Onze leerlingenzorg

Met zorg begeleiden wij de leerling naar de voor hem of haar best passende leeromgeving. Zo proberen we uit iedere leerling het beste te halen.

Het eerste plan

Voor iedere nieuwe leerling maken de intern begeleider en orthopedagoog een startplan. Indien mogelijk maken zij daarbij gebruik van de rapportages van en de observatie die heeft plaatsgevonden op de vorige school van de leerling. In de eerste weken dat de leerling op school is, vullen zij het plan aan met observaties van de leerkracht. Binnen zes weken na plaatsing is het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gereed. Het OPP bespreken we met ouders, die dit ter goedkeuring ondertekenen.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Op Het Duin stellen we voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP) op. Bij het OPP brengt de school in beeld welke doelen ze op de middellange en lange termijn met de leerling wil bereiken. Ook staan in het OPP
de ondersteuningsbehoeften en het uitstroomprofiel beschreven. Daarbij benoemen we uitstroomniveau en -bestemming van de leerling. We bespreken het OPP met ouders. Daar waar het mogelijk is, betrekken we ook de leerling. We evalueren het OPP twee keer per jaar. In december/januari vindt er een halfjaarlijkse evaluatie plaats. In juni wordt het OPP geëvalueerd en blikken we vooruit naar het volgende schooljaar. Wij noemen dit de eindevaluatie. Indien nodig stellen we het OPP bij.

Commissie van Begeleiding (CvB) / Zorgteam

De commissie van begeleiding heeft binnen onze school een centrale rol in het traject van zorg en begeleiding. Zij ondersteunt de teamleden in de begeleiding van de leerlingen, is eindverantwoordelijk voor de leerlingenzorg en beslist over terugplaatsing of overplaatsing naar andere vormen van (speciaal) onderwijs. De CvB bestaat uit de afdelingsdirecteur, de orthopedagoog en de intern
begeleider (IB’er). De commissie van begeleiding komt elke week bijeen. Als er leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften besproken worden, is de betrokken leerkracht bij het overleg aanwezig. Ook kunnen andere betrokkenen uitgenodigd worden. Eenmaal per twee maanden is er overleg met de jeugdarts.

Groepsbespreking

Elke groep heeft drie keer per jaar een groepsbespreking, waarin het onderwijs in de groep wordt besproken. Betrokken zijn de leerkracht en de intern begeleider. Op afroep nodigen zij de onderwijsassistent en de orthopedagoog uit.

Leerlingbespreking

Elke groep heeft naast de groepsbesprekingen drie keer per jaar een leerlingbespreking met de intern begeleider en de orthopedagoog. Verschillende aspecten op het gebied van pedagogisch handelen, didactisch handelen en specifieke leerlingenvragen/vorderingen worden in dit overleg besproken. Op afroep is de medewerker van het stagebureau aanwezig.

Leerlingdossier en leerlingvolgsysteem

De school houdt een leerlingdossier bij over de leerlingen. In het dossier staan de vorderingen van de leerling, maar ook de uitslagen van speciale onderzoeken, een verslag van een bespreking over uw kind of van speciale afspraken met ouders.