Visual

Onze leerlingenzorg

Met zorg begeleiden wij de leerling naar de voor hem of haar best passende leeromgeving. Zo proberen we uit iedere leerling het beste te halen.

Het eerste plan

Voor iedere nieuwe leerling maken de intern begeleider en orthopedagoog een start-ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Indien mogelijk maken zij daarbij gebruik van de rapportages van en de observatie die heeft plaatsgevonden op de vorige school van de leerling. In de eerste weken dat de leerling op school is, vullen zij het plan aan met observaties van de leerkracht. Binnen zes weken na plaatsing is het definitieve plan gereed. Het start-OPP bespreken we met ouders, die dit ter goedkeuring ondertekenen.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Op Het Duin stellen we voor alle leerlingen jaarlijks een nieuw ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Bij het OPP brengt de school in beeld wat ze met de leerling wil bereiken. De school maakt inzichtelijk welke doelen ze op de middellange en lange termijn wil bereiken. Ook staan in het OPP de ondersteuningsbehoeften en het uitstroomprofiel van de leerling beschreven. We bespreken het OPP met ouders. Daar waar het mogelijk is, betrekken we ook de leerling hierbij.

Commissie van Begeleiding (CvB) / Zorgteam

De leden van de CvB hebben de taak en verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en te bewaken. Eens in de twee weken bepreekt de CvB de leerlingen  die door de leerkracht zijn aangemeld. De CvB bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, coördinator arbeidstoeleiding, de teamleider en op afroep de schoolarts, een vertegenwoordiger vanuit de leerplicht en/of het maatschappelijk werk.

Groepsbespreking

Elke groep heeft drie keer per jaar een groepsbespreking, waarin het onderwijs in de groep wordt besproken. Betrokken zijn de leerkracht en de intern begeleider. Op afroep nodigen zij de onderwijsassistent en de orthopedagoog uit.

Leerlingbespreking

Elke groep heeft naast de groepsbesprekingen drie keer per jaar een leerlingbespreking met de intern begeleider en de orthopedagoog. Verschillende aspecten op het gebied van pedagogisch handelen, didactisch handelen en specifieke leerlingenvragen/vorderingen worden in dit overleg besproken. Op afroep is de medewerker van het stagebureau aanwezig.

Leerlingdossier en leerlingvolgsysteem

De school houdt een leerlingdossier bij over de leerlingen. In het dossier staan de vorderingen van de leerling, maar ook de uitslagen van speciale onderzoeken, een verslag van een bespreking over uw kind of van speciale afspraken met ouders.