Visual

Missie en visie

Missie

De missie van Het Duin is de leerlingen een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving bieden, waarin ze zelfvertrouwen opdoen, een zo groot mogelijke zelfstandigheid ontwikkelen en hun leervermogen optimaal kunnen benutten.

Visie

Leerlingen op Vso Het Duin worden actief betrokken bij het onderwijs en dragen medeverantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces zodat zij zelf keuzes kunnen maken gericht op hun eigen toekomst. Daartoe verzorgen wij activerend, prikkelend en uitdagend onderwijs. Dat doen we samen. We hanteren hierin drie pijlers:

  • Onderwijs op niveau – Voor vergelijkbare doelgroepen hanteren we uniforme leerlijnen en leerdoelen op basis van de richtlijnen van het CED (Centrum Educatieve Dienst).
  • Plaats in de maatschappij – We bereiden onze leerlingen voor op hun plek in de maatschappij, dat betekent dat we toewerken naar maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid.
  • Lerende organisatie – In ons motto wordt het leren van en met elkaar al helder verwoord.

Missie en visie Resonans

Vso Het Duin maakt onderdeel uit van Resonans speciaal onderwijs, die de volgende missie en visie hanteert:

Onze missie

waar we voor staan

Wij zijn experts in speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Met ons onderwijsaanbod en onze ondersteuning in een doorgaande leerlijn sluiten we aan bij de mogelijkheden van iedere leerling. Bij Tyltylcentrum De Witte Vogel bereiden leerlingen zich voor op hun toekomst: op het vervolgonderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd. Voor iedere leerling is er perspectief!

Onze visie

waar we voor gaan

Samen creëren we een betekenisvol en uitdagend leerklimaat, gericht op de doorlopende ontwikkeling van leerlingen. Onze vier hoofddoelen voor ontwikkeling zijn:

Kwalificatie (je bekwaamheid)
Ons onderwijs brengt onze leerlingen kennis, houding en vaardigheden bij die aansluiten op hun mogelijkheden en talenten.
Resultaat: Leerlingen ontwikkelen maximale zelfstandigheid.

Socialisatie (je plek in de samenleving)
Ons onderwijs draagt bij aan het opbouwen van sociale en maatschappelijke competenties waarmee onze leerlingen een betekenisvolle plek innemen in onze veelzijdige samenleving.
Resultaat: Leerlingen leren van waarde te zijn voor anderen en hebben op hun beurt waardering voor anderen.

Persoonsvorming (je individuele mogelijkheden)
Ons onderwijs draagt bij aan zelfkennis en zelfacceptatie van onze leerlingen.
Resultaat: Leerlingen hebben vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en leren zelf keuzes te maken die richting geven aan hun leven.

Allocatie (je toekomstmogelijkheden)
Ons onderwijs geeft perspectief op blijvende ontwikkeling.
Resultaat: Leerlingen ontdekken hoe ze zich in het onderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd kunnen blijven ontwikkelen.