Visual

Oudercontact

Wanneer u de leerkracht wilt spreken, kunt u het beste even mailen om vervolgens een telefonische afspraak te maken.

Bereikbaarheid ouder(s)/verzorger(s)

In verband met bereikbaarheid verzoeken we u om in ieder geval twee telefoonnummers door te geven waarop u bereikbaar bent. Indien één van beide telefoonnummers wijzigt, verzoeken wij u dit aan de schooladministratie en de leerkracht van de leerling door te geven. Ook als uw zoon of dochter niet meer thuis woont, dient u bereikbaar te zijn.

Informatieavond

In het begin van het schooljaar verzorgen we een informatieavond voor ouders. U krijgt dan uitleg over het schoolprogramma van uw zoon of dochter en u kunt tevens kennismaken met de leerkracht(en) en/of assistente(n). U ontvangt informatie over verschillende thema’s zoals arbeidstoeleiding en de mogelijkheden met betrekking tot sporten en vrijetijdsbesteding.

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Indien ouders van een leerling gescheiden zijn, volgt school de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht aan gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben, elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun kind. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en de voortgangsgesprekken. In overleg met de teamleider kan daarvan worden afgeweken.

Video, foto’s

Regelmatig maken we binnen school foto’s en video-opnames in de groep en daarmee ook van de leerlingen. De video’s gebruiken we intern voor onder andere scholing van de medewerkers van Het Duin. Ook zijn er videopresentaties tijdens ouderavonden om u deelgenoot te maken van wat er op school gebeurt. Elk jaar worden er foto’s van leerlingen gemaakt voor de schoolgids, soms ook voor de website. Ook op onze Facebookpagina staan foto’s van leerlingen.

Privacy en leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het IBP-beleid (Informatiebeveliging en Privacy) staat beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders, leerlingen en medewerkers. De GMR heeft met dit beleid ingestemd op 21 februari 2019. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld voortgangsgegevens. Indien nodig registreren we bijzondere persoonsgegevens voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens. De leerlinggegevens slaan we op in ons digitale (administratie)systeem. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de onderwijslocatie die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Digitale leermiddelen

Tijdens de lessen maken wij gebruik van (digitale) leermiddelen. Hiervoor wisselen we een beperkte set persoonsgegevens uit met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven en er zo nodig een verwerkersovereenkomst  is afgesloten. Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Foto- en videomateriaal

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de school. Het e-mailadres is: info@hetduin.nl. De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.