Visual

Leerplicht en schorsing

Vanwege de wet op de leerplicht is afwezigheid van school, buiten de vakanties, niet zomaar mogelijk. Hieronder leest u meer hierover.

Leerplicht – ongeoorloofd verzuim

Bij ongeoorloofd verzuim neemt de teamleider contact op met Bureau Leerplicht. Dit geldt ook voor regelmatig te laat komen. De school (afdelingsdirecteur) is wettelijk verplicht tot deze melding. De leerplichtambtenaar kan ouders oproepen om te onderzoeken of er inderdaad sprake is van ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar kan besluiten om een boete op te leggen voor iedere dag dat een kind ongeoorloofd afwezig is. Als er sprake is van zorgwekkend verzuim is de school verplicht dit ook door te geven aan het samenwerkingsverband waartoe de school behoort.

Extra verlof

Bij wie moet ik zijn om extra vakantie, ontheffing van de leerplicht en andere leerplichtzaken te bespreken?

Bij de afdelingsdirecteur van de school als het gaat om verlof vanwege gewichtige omstandigheden. Het gaat dan om verlof van tien of minder schooldagen gedurende een schooljaar. Ook voor extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties, bijvoorbeeld omdat een van de ouders een specifieke aard van beroep heeft, verloopt via de afdelingsdirecteur. Het verlof mag nooit langer zijn dan tien schooldagen en niet vallen in de eerste twee weken na de schoolvakantie.

Een verzoek voor extra verlof doet u zes weken van tevoren bij de afdelingsdirecteur. Dit wordt alleen ingewilligd in uitzonderlijke gevallen. Het verlof dient u schriftelijk aan te vragen. Het formulier kunt u ook ophalen bij de administratie.

Meer dan tien schooldagen verlof

Als u verlof van meer dan tien schooldagen wilt aanvragen, moet u dit doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar uw kind woont. Dit kan alleen bij gewichtige omstandigheden. De leerplichtambtenaar gaat ook over vrijstelling van de inschrijvingsplicht of vervangende leerplicht. Hiervoor moet u een ander formulier invullen. Inwoners van de gemeente Noordwijk dienen dit formulier in te vullen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Leerplicht. De leerplichtambtenaar neemt bij gewichtige omstandigheden pas een besluit over verlof als hij de afdelingsdirecteur van de school heeft gehoord.

Ziek?

Als uw zoon of dochter ziek is, verzoeken we u dit vóór de lestijd aan de administratie van de school te melden, telefoonnummer (071) 361 41 50. Dagelijks houdt de leerkracht de absentieregistratie bij.

Gedrag

Je veilig voelen, is belangrijk op Het Duin. Wij grijpen tijdig in bij conflictsituaties. Toch hebben we weleens te maken met verbale of fysieke agressie van leerlingen, onderling of waarbij personeel betrokken is. We hebben hiervoor een agressieprotocol. Bij alle vormen van agressie maken we een incidentregistratie in ParnasSys. Het betrokken personeelslid beoordeelt of dit nodig is, gesteund door de Commissie van Begeleiding. We stellen ouders hiervan op de hoogte. Soms is het nodig om een leerling tijdelijk uit de situatie (bijvoorbeeld de lesgroep) te halen en naar een achterwacht te brengen. Dit kan de orthopedagoog, intern begeleider, logopedist of een andere groep zijn. Met de leerling maken we via een time-timer een afspraak hoe lang de hersteltijd duurt, meestal maximaal tien minuten.