Visual

Klachten

Overal waar mensen werken, ontstaan wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Op Het Duin gaan we er vanuit dat we de misverstanden en fouten kunnen uitpraten en oplossen.

Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht. Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u zich wenden tot de afdelingsdirecteur of de interne vertrouwenspersoon van de school. De interne vertrouwenspersoon heeft als taak uw klacht te horen en u door te verwijzen naar de sectordirecteur of een andere instantie.

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon van Het Duin is Anneke Sierat. U bereikt haar via e-mail: asierat@resonansonderwijs.nl

Klachten over geweld of intimidatie

Bij klachten over seksueel geweld, seksuele intimidatie, ernstig psychisch of fysiek geweld, verzoeken we u direct contact op te nemen met de afdelingsdirecteur van de school. Als u van mening bent dat uw klacht niet serieus wordt genomen, dan kunt u ook terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon

Renate Uddin is de externe vertrouwenspersoon. Zij kan zowel door de ouders als de leerkrachten worden benaderd bij ongewenst gedrag, om over situaties mee te denken en te adviseren.
Zij is te bereiken via telefoonnummer (06) 16 62 47 07.

Landelijke klachtencommissie voor Resonans

Indien klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex-)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) in Utrecht.

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

T: 030 – 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtenregeling Resonans

Klik hier voor de klachtenregeling van Resonans.

Verzekering

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor leerlingen en personeel. Deze dekt de kosten van ongevallen voor zover deze niet gedekt zijn door bestaande verzekeringen van ouders. De verzekering is van toepassing tijdens schooluren en evenementen in schoolverband. Zij geldt niet voor schade als gevolg van vandalisme en voor schade toegebracht aan derden. De verzekering dekt geen materiële schade of vermissing. We raden u als ouder dringend aan om een particuliere aansprakelijkheidsverzekering, een WA-verzekering, af te sluiten. De schoolverzekering dekt namelijk geen schade
die leerlingen toebrengen aan eigendommen van school, aan medeleerlingen of aan personeel.

Diefstal/beschadiging

De school is niet aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van eigendommen.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, management en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  •  seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  •  lichamelijk geweld;
  •  grove pesterijen;
  •  extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Vanuit de overheid is het verplicht om binnen de school een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling aan te stellen. Dat is Anneke Sierat. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling biedt een overzichtelijk stappenplan waarin staat wat de school moet doen als er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling.
De vijf stappen van de meldcode zijn:

  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis.
  3. Gesprek met de ouder.
  4. Wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
  5. Beslissen: zelf hulp organiseren of melden.