Visual

Afmelden, ziek melden

Is uw kind ziek of kan hij of zij om een andere reden niet naar school komen? Laat het ons dan tijdig weten.

Als uw zoon of dochter ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, dan verzoeken wij u dit tijdig, dat wil zeggen tussen 8.15 uur en 8.45 uur, telefonisch te melden.

Vanaf 8.15 uur kunt u daarover de school bellen, via telefoonnummer (071) 531 04 33. Vergeet u verder niet om de vervoerder te melden dat uw zoon of dochter die dag geen vervoer nodig heeft. En meld ook wanneer hij uw kind weer wél moet ophalen. Soms gebeurt het dat leerlingen op school ziek worden. Wij nemen dan altijd contact op met thuis om af te spreken of de leerling naar huis kan. Artsenbezoek dient bij voorkeur buiten schooltijd plaats te vinden. Wilt u dit, wanneer dit niet mogelijk is, tijdig melden bij de leerkracht?

Leerlingenvervoer

Verlof

Een verzoek voor extra verlof moet schriftelijk, zes weken van tevoren, worden ingediend bij de schoolleiding en wordt alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen. Hiervoor is een formulier bij de leerkracht te verkrijgen of te downloaden vanaf de pagina documenten. Voor meer informatie: www.leerplicht.net.

Wilt u meer dan tien dagen verlof aanvragen? Dan moet u een formulier invullen voor Bureau Leerplicht. Deze formulieren zijn eveneens op school te verkrijgen. De consulent leerplicht zal in overleg met de afdelingsdirecteur besluiten het verlof al dan niet te verlenen. Bij ongeoorloofd verzuim neemt de afdelingsdirecteur contact op met Bureau Leerplicht. Dit geldt ook bij regelmatig te laat komen. 

Schorsing

Het kan voorkomen dat het gedrag van een leerling, zowel fysiek als verbaal, de eigen veiligheid of die van medeleerlingen of personeel in gevaar brengt. Veiligheid op school vinden we heel belangrijk. In voorkomende situaties informeren en betrekken we ouders direct. Grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot schorsing van de leerling. De verantwoordelijkheid voor schorsing van twee of meer dagen berust bij het bevoegd gezag. We stellen het bureau Leerplicht en de onderwijsinspectie hiervan in kennis. Als het gedrag niet meer corrigeerbaar of hanteerbaar is, zoeken we in goed overleg met ouders en het betrokken samenwerkingsverband naar een oplossing. In voorkomende gevallen vragen we ontheffing van leerplicht aan en zoeken we een goede dagbesteding.