Visual

Uitstroom arbeid

Bij het maken van onderscheid tussen het profiel Arbeid en Dagbesteding is de vraag of een leerling arbeidsvermogen heeft.

Kan een leerling worden ingezet op een zelfstandige werkplek in het bedrijfsleven of functioneert een leerling beter op een beschutte werkplek. Cognitief functioneren is daarbij belangrijk, maar is ondergeschikt aan de vraag of de leerling kan werken en zich sociaal-emotioneel staande kan houden op een werkplek. Vanaf leerroute 3/4 tot en met 4/5 kijken we naar arbeidsvermogen.

Arbeidsvaardigheden

In alle vormen van onderwijs zijn er criteria beschreven waaraan leerlingen dienen te voldoen om van het ene leerjaar over te gaan naar het volgende leerjaar. Voor het profiel Arbeid is dit niet bij wet beschreven. Om echter planmatig en opbrengstgericht te kunnen werken, zijn (streef)doelen per leerjaar noodzakelijk. Op basis hiervan kunnen we in beeld brengen of een leerling zich conform verwachting heeft ontwikkeld. De kerntaak van het profiel Arbeid is leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Theoretische kennis is belangrijk, maar niet bepalend voor succes op de arbeidsmarkt. Om door te stromen binnen het profiel Arbeid is beheersing van de arbeidsvaardigheden doorslaggevend.

Schooldiploma

Leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid kunnen een diploma halen. Om het diploma te behalen, moet een leerling aan voorwaarden voldoen, die vermeld staan in het examenreglement van Het Duin. Het regelement is te vinden op onze website.

Eisen diploma vso uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht

Dit schooldiploma bestaat uit drie delen. Aan ieder deel dient de leerling te voldoen om naar het volgende deel te mogen gaan. De drie delen zijn:

  1. Aanwezigheid. Bij 95% aanwezigheid binnen de mogelijkheden van de leerling, geeft dit toegang tot 2.
  2. Portfolio. Hierin toont de leerling aan hoe hij gewerkt heeft aan de verschillende leergebieden en de domeinen wonen, werken, vrije tijd en
    burgerschap en het niveau van beheersing. Het domein werken is van groot belang.Als aan dit deel is voldaan, geeft dit toegang tot 3, waarbij de leerling de gelegenheid krijgt het diploma te behalen.
  3. Examengesprek. Dit vormt de afronding en de mogelijkheid om het diploma te behalen.