Visual

Onderwijsaanbod

Het onderwijs op Het Duin sluit aan bij de toekomst, de interesses en capaciteiten van de leerlingen. We dagen de leerlingen uit zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

We houden daarom rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. We betrekken de leerlingen actief bij hun leerproces en we bieden ze keuzeruimte. Dat wil niet zeggen dat de leerlingen alleen maar doen wat ze leuk vinden. Wij streven juist na dat ze allemaal een brede basis aan kennis en vaardigheden ontwikkelen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Op alle groepen van Het Duin werkt een leerkracht. Naast de leerkrachten is er in de meeste groepen in meer of mindere mate ondersteuning van een onderwijsassistent. Leraarondersteuners of leerkrachten bieden de praktijkvakken aan. Een vakleerkracht verzorgt de gymnastieklessen.

Onderbouw

De leerlingen starten op Het Duin in de onderbouw. De focus ligt in deze periode op redzaamheid en oriëntatie. Naast de algemeen-vormende vakken als taal en rekenen, maken de leerlingen kennis met praktijkvakken. Die vakken
bieden we zoveel mogelijk binnen reële context aan, bijvoorbeeld koken voor het gezin of het onderhouden van onze eigen schooltuin. We bieden ook een aantal praktische leerwerkplekken aan.

Middenbouw

Na twee jaar onderbouw plaatsen we de leerlingen in een middenbouwgroep. De middenbouw heeft een oriënterend karakter en heeft als doel de voorbereiding op dagbestedingen arbeid. De leerlingen maken voor het eerst kennis met een externe werkervaringsplaats, het Leren Op Locatie (LOL). Ze lopen een of meer dagdelen per week stage in een kleine groep met begeleiding vanuit school. We besteden aandacht aan de werkhouding, het vragen om hulp en andere werknemersvaardigheden ter voorbereiding op de individuele stage in de bovenbouw. Ook inventariseren we de interesses en talenten van de leerlingen en passen hier het onderwijsaanbod op aan (binnen de mogelijkheden van de school). Leerlingen besteden meer tijd aan de praktijkvakken binnen school. De cognitieve vakken zijn gericht op het functioneel toepassen van bijvoorbeeld reken- en taalvaardigheden.

Bovenbouw

In het vijfde en zesde leerjaar plaatsen we de leerlingen in een bovenbouwgroep. Transitie en inpassing op de (werk)plek na school staan centraal in deze fase. In de bovenbouw starten leerlingen met een individuele stage buiten de school voor minimaal twee dagen per week. Dit ter oriëntatie en passend binnen het gekozen profiel. In het laatste jaar streven we, voor een voorspoedige transitie, naar een stage op de toekomstige werkplek. Ook op school werken we gericht aan de toekomst en de uitstroom van de leerlingen. Leervakken als rekenen en taal staan in dienst van praktijkopdrachten. We bespreken de stages van en met de leerlingen. Zo leren ze van elkaar en elkaars ervaringen. Daarnaast werken ze in de klas en bij praktijkvakken aan doelen binnen de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap, die zijn opgesteld in samenspraak met ouders.

Praktijkvakken

Met de praktijkvakken bereiden we onze leerlingen voor op een toekomstige arbeidsplaats of dagbesteding. De vakken bieden we aan in een praktijklokaal waarbij we zoveel als mogelijk aansluiten bij de echte wereld. Naast de vakgebonden doelen, werken we ook aan doelen als hulp vragen en een taak aanpakken. In de onderbouw krijgen leerlingen door het jaar heen wisselend verschillende praktijkvakken aangeboden:

  • Koken
  • Techniek
  • Groen
  • Schoonmaak
  • Fietstechniek

Branchegericht certificaat

Afhankelijk van de mogelijkheden en interesses van de leerling is het mogelijk om, bij voldoende deelnemers, op Het Duin een landelijk erkend Branchegericht certificaat (BGC) te halen van de volgende gebieden:

  • Schoonmaak in de groothuishouding (traditioneel)
  • Winkelmedewerker
  • Werken in de keuken
  • Basisvaardigheden fietstechniek
  • VCA (Veiligheidscertificaat voor de aannemerij)

Een BGC geeft een leerling meer kans op de arbeidsmarkt. Tijdens de opleiding werken de leerlingen aan doelen van de landelijk gestelde eisen voor het certificaat. Zij werken in kleine groepjes onder begeleiding van een leerkracht/leraarondersteuner binnen een bedrijf of praktijkruimte.

Gymles

Veel beweging vinden we belangrijk op school. Twee keer in de week krijgen de leerlingen gymnastiek of andere bewegingsactiviteiten op school. Daarvoor moeten de leerlingen gymkleding, gymschoenen, zeep en shampoo en een handdoek meenemen.

Schooldiploma

Op Het Duin kunnen leerlingen een diploma behalen voor het  arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel en het uitstroomprofiel dagbesteding. Dit ondanks de grote variatie in mogelijkheden, vaardigheden en competenties van de leerlingen.

Waarom een diploma?

De diploma’s zijn een bewijs van de doorgemaakte ontwikkeling van de leerling. We stellen geen harde eisen, maar streefeisen. Een diploma maakt duidelijk dat de leerling een bepaald niveau heeft behaald. Daardoor krijgt het voor de leerling en zijn omgeving waarde en is het maatschappelijk relevant.

Uitstroomprofiel dagbesteding

Om het diploma te halen moet de leerling zijn ontwikkeling en toekomstwensen inzichtelijk maken met een portfolio. Er zijn een aantal streefeisen waaraan het portfolio moet voldoen. Zo moet de leerling zijn cognitieve ontwikkeling, talenten en voorkeuren inzichtelijk maken. Daarnaast moeten de ontwikkeling en toekomstwensen op het gebied van praktijkvorming en ‘Wonen, vrije tijd en burgerschapsvorming’ te zien zijn in het portfolio.

Uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht

Om het diploma voor het arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel te halen, moet een leerling bijvoorbeeld binnen zijn persoonlijke mogelijkheden tenminste 95% van de les- en stagetijd aanwezig zijn. In een portfolio bewijst hij te beschikken over werknemersvaardigheden; de leerling kan er stageverslagen en certificaten in plaatsen, zichzelf presenteren en zijn ambities beschrijven. Ook wordt hierin opgenomen in hoeverre de leerling de kernvakken beheerst en hoe de leerling heeft gewerkt aan burgerschapsvorming.

Examen

Als het portfolio voldoet aan de norm van de school (en bij het het arbeidsmarktgericht profiel) is voldaan aan de aanwezigheidseis), presenteert de leerling het in een diplomagesprek aan de mentor en een beoordelaar (bijvoorbeeld een begeleider van een stageplek). Het diplomagesprek vormt het afsluitende onderdeel om het schooldiploma voor een van beide uitstroomprofielen te verkrijgen.

Lees meer over de diploma’s in het reglement en de handreikingen op de documenten pagina.

ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

Het Duin ontvangt subsidie van de Europese Unie, via de gemeente Leiden. Het geld van het Europees Sociaal Fonds (ESF) is bedoeld om leerlingen van onze school zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Het Duin is erg blij met deze middelen. Mede dankzij deze subsidie lukt het ons leerlingen hun talenten te ontdekken en ze bij de overstap naar allerlei vormen van werk optimaal te ondersteunen. Lees hier de uitgebreide uitleg.