Visual

Leergebieden

Hoewel de leergebieden grotendeels overeenkomen, bestaan er toch verschillen. Dat hangt ervan af in welke leerroute de leerling het beste tot zijn recht komt.

Leerroutes

Op Het Duin delen we iedere leerling in binnen een leerroute. Hiervoor gebruiken we het landelijke doelgroepenmodel, naast de adviezen van de voorgaande school. Aan de leerroute kun je zien op welk niveau we verwachten dat de leerlingen zullen uitstromen. Dit kan zijn naar een arbeidsplaats of naar een vorm van dagbesteding. In een enkel geval kan een leerling doorstromen naar vervolgonderwijs.

De verschillende leerroutes

Binnen Het Duin hebben we de meeste leerlingen in de leerroutes 2, 3 en 4. Bij het samenstellen van de groepen streven we ernaar om leerlingen met eenzelfde uitstroomperspectief en leer- en begeleidingsbehoefte bij elkaar te plaatsen.

Binnen de leerroutes zien we bij leerlingen veel individuele verschillen waar we actief op inspelen. Aan de leerroute kun je zien op welk niveau leerlingen uitstromen, maar dit kan ook weer afwijken naar gelang de beperking die een leerling ervaart. Het onderwijsaanbod verschilt per leerroute, doordat de einddoelen per leerroute anders zijn. Een leerling in leerroute 2 heeft meer tijd nodig om een volgend tussendoel te bereiken dan bijvoorbeeld de leerling in leerroute 4. Ook is de tijd die we besteden aan de verschillende leergebieden niet gelijk.

Leerroutes 1 en 2

Leerlingen in leerroutes 1 en 2 hebben als niveau groep 1/2 van leerlingen in het gewone basisonderwijs. De leerling in deze route komt meestal niet tot lezen en rekenen. De leerling stroomt uit naar werken in een weinig eisend, creatief of belevingsgericht dagcentrum.

Leerroute 3

Leerlingen in route 3 bereiken het niveau van leerlingen van groep 3/4 in het gewone basisonderwijs. Van onze leerlingen in leerroute 3 verwachten we dat zij onvoldoende arbeidsvaardigheden kunnen ontwikkelen om uit te stromen naar een vorm van werk. Van leerlingen in leerroute 3 is bij instroom nog onduidelijk welke arbeidsvaardigheden zij bezitten. Sommige van deze leerlingen kunnen uitstromen naar een beschutte arbeidsplek ofwel een beschermde arbeidsomgeving met meer begeleiding. We streven ernaar dat de leerlingen in route 3 uitstromen naar beschut werk.

Leerroute 4

Leerlingen in leerroute 4 hebben als niveau groep 5/6 van leerlingen in het gewone basisonderwijs. Deze leerling behaalt met lezen tenminste niveau AVI-5 en rekent met getallen boven de 100. De uitstroombestemming voor deze leerling zal zijn een werkplek binnen een regulier bedrijf of een beschutte werkplek. Binnen deze groep vallen ook leerlingen die door hun beperking meer baat hebben bij uitstroming naar een dagbesteding.

Leerroute 5

Leerlingen in leerroute 5 hebben als niveau groep 7/8 van leerlingen in het gewone basisonderwijs. De uitstroombestemming voor deze leerling zal (beschutte) arbeid zijn of vervolgonderwijs: de entree-opleiding. De entree-opleiding duurt een jaar en bereidt voor op mbo-niveau 2. Als na dat jaar blijkt dat dit toch niet haalbaar is, zal gezocht worden naar een geschikte plek op de arbeidsmarkt.

De verschillen in uitstroom Arbeid en Dagbesteding

Bij het maken van onderscheid tussen een uitstroom naar arbeid of dagbesteding is de vraag of een leerling arbeidsvermogen heeft. Kan een leerling worden ingezet op een zelfstandige werkplek in het bedrijfsleven of functioneert een leerling beter op een beschutte werkplek? Cognitief functioneren is daarbij belangrijk, maar is ondergeschikt aan de vraag of de leerling kan werken en zich sociaal-emotioneel staande kan houden op een werkplek. Vanaf leerroute 3 kijken we naar arbeidsvermogen.

Leergebieden

Ons onderwijsaanbod voor het uitstroomprofiel arbeid en uitstroomprofiel dagbesteding is te zien in de tabel ‘Wettelijk bepaalde leergebieden per uitstroomprofiel’.