Visual

Het stagebureau

Het stagebureau organiseert alle externe stages en zoekt continu naar opleidingsmogelijkheden voor de leerlingen.

Het stagebureau van Het Duin beschikt over een groot regionaal en landelijk netwerk. Hierdoor kan het steeds adequaat op ontwikkelingen op het gebied van arbeidstoeleiding inspringen. Binnen het stagebureau zijn collega’s opgeleid tot jobcoach. Zij kunnen bedrijven, leerlingen en hun ouders informeren over werk en alle wet- en regelgeving die daarbij komt kijken. Het doel is steeds dat de stage in de dagbesteding naadloos overgaat in werken in de dagbesteding. Gaat een leerling betaalde arbeid verrichten, ook dan is het streven de laatste stageplek door te laten lopen in een betaalde baan.

Kennismaking met het stagebureau

De leerling heeft in het vierde jaar een eerste gesprek met een medewerker van het stagebureau over zijn wensen, kwaliteiten en interesses. Vervolgens maakt de leerling een digitale test van de ‘Sterk In Werk Interesse Test’. De uitslag van de test laat zien welk werkgebied de interesse van de leerling heeft. Op basis van deze test, gesprekken met de leerling en ouders, observaties in de klas en tijdens het leren op locatie (LOL) en leerwerkplekken ontstaat een compleet beeld van de wensen, mogelijkheden en talenten van de leerling. Hierna volgt een gesprek met de leerling, ouders en leerkracht. De uitkomsten van dit gesprek verwerken we in het transitieplan. Daarin staan de doelen en wensen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap die gericht zijn op de uitstroom van de leerling.

Nazorg

Het stagebureau van Het Duin volgt twee jaar lang alle leerlingen na uitstroom. Leerlingen die uitstromen richting dagbesteding volgen we via een contactmoment met de aanbieder van de dagbesteding. Voor vragen kunnen begeleiders, oud-leerlingen en hun ouders terecht bij Het Duin. Leerlingen die uitstromen richting betaalde arbeid kunnen begeleid worden door een jobcoach via de gemeente. Het Duin heeft hierin een adviserende rol.

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving op het gebied van werk en dagbesteding is gedecentraliseerd naar gemeentelijk niveau. De gemeente is nu verantwoordelijk voor veel zorgtaken. Zo is onder andere de Participatiewet ingevoerd, zijn de regels voor toekenning van een Wajonguitkering veranderd, is er sprake van een doelgroepenregister en speelt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een grote rol. Het Duin volgt de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving op de voet. We zijn gesprekspartner in regionaal en lokaal overleg. Voor vragen over de wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met het stagebureau van de school of één van onze externe partners.