Visual

Gespecialiseerde partners

Centrum voor Jeugd en Gezin

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken verschillende professionals samen, onder wie jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, maatschappelijk werkers en pedagogen. De kernpartners van het CJG zijn de GGD Hollands Midden en het maatschappelijk werk van Kwadraad. Iedere medewerker heeft zijn eigen specifieke deskundigheid en taken, maar ze werken allemaal ter ondersteuning van het gezin. Ouders kunnen direct contact opnemen met het CJG in hun gemeente als zij vragen hebben over ondersteuning in het gezin. De CJG-medewerker bekijkt samen met ouders wat er nodig is en kan zo nodig begeleiden naar alle vormen van hulp die beschikbaar zijn vanuit de verantwoordelijkheid van de gemeente. De CJG-medewerker kan indicaties
afgeven voor die hulp. Heeft u vragen over het CJG, neem dan contact op met de administratie van de school. U kunt ook rechtstreeks contact leggen met het CJG via (088) 254 23 84.

Kristal

Kristal is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (een IQ onder de 85). Kristal kan hulp bieden als er zorgen zijn over de ontwikkeling en/of het gedrag van een kind. Aanmelden bij Kristal kan op verwijzing van de huisarts, de jeugdarts, een medisch specialist, een instelling voor GGZ of een Jeugd- en Gezinsteam. www.rivierduinen.nl/kristal

Jeugdgezondheidszorg op school

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Dat doen zij onder andere door alle leerlingen gedurende de schoolperiode een paar keer te onderzoeken. U kunt ook zelf contact opnemen als u vragen of zorgen hebt over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind. De jeugdarts of sociaal verpleegkundige neemt deel aan het Zorgadviesteam. Indien nodig overlegt de jeugdarts of sociaal verpleegkundige JGZ met de leerkracht, huisarts of andere instanties.

Een gezond schoolleven

De afdeling JGZ geeft de school adviezen over veiligheid, hygiëne, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en beweging en dergelijke. De GGD steunt de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten. Meer informatie kunt u vinden op de website www.ggdhm.nl.

Virtueel Centrum voor Jeugd en gezin

Alle gemeenten hebben de beschikking over een virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit vCJG is een website met informatie over opgroeien en opvoeden. De website is te vinden op www.cjgnoordwijk.nl of voor andere gemeenten: cjg(naam gemeente).nl. Informatie over opvoeden en opgroeien is ook te vinden op www.hoezitdat.info.

Paramedische diensten

Bij vso Het Duin biedt ’s Heeren Loo verschillende paramedische diensten aan. De behandelingen zijn veelal individueel en vinden plaats op school, zowel onder als na schooltijd. Ouders/verzorgers mogen altijd bij de behandeling aanwezig zijn. Voor ieder kind is een passende financiering mogelijk via de zorgverzekering, Wlz (Wet langdurige zorg) of via de Jeugdwet. Er is in de meeste gevallen geen verwijzing nodig van de (huis)arts. De paramedicus kan u hierover informeren. Bij ’s Heeren Loo zijn de specialisten samengebracht binnen expertisecentrum Advisium. Er werken onder anderen fysiotherapeuten, diëtisten, speltherapeuten, psychomotore therapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en artsen. Ze hebben de kennis en expertise om kinderen met een lichte tot ernstige beperking te onderzoeken, te behandelen en te begeleiden. Vanuit de paramedische disciplines zijn er ook SI (sensorische informatieverwerking) therapeuten, zij bieden ondersteuning op het gebied van prikkelverwerkingsproblemen.

Logopedie

De logopedist houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van problemen op het gebied van spraak, taal, communicatie en stem. Als er vragen zijn over eet- en drinkproblemen kunt u daarvoor ook bij de logopedist terecht. Logopedie heeft tot doel dat een kind zich goed verstaanbaar kan maken, zijn of haar omgeving beter begrijpt, zich beter kan uiten of dat hij of zij beter kan eten en drinken. Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor logopedie? Neem contact op met Anneke Janssen via telefoonnummer: (06) 51 53 08 17 of via anneke.janssen@sheerenloo.nl.

Ergotherapie

Kinderen hebben soms moeite met dagelijkse activiteiten. Ergotherapie helpt kinderen zo zelfstandig mogelijk te functioneren zowel thuis als op school. Kinderen hebben regelmatig moeite met schoolse vaardigheden zoals: fijne motoriek waaronder schrijven en knippen, concentratie in de klas, plannen en organiseren van taken en stage gerelateerde activiteiten. Of ervaren problemen met dagelijkse activiteiten zoals: zelfstandig reizen, opruimen, koken, aankleden en veterstrikken. De ergotherapeut onderzoekt waarom iemand bepaalde dagelijkse handelingen of activiteiten niet (meer) goed kan en gaat samen met het kind op zoek naar oplossingen. Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor ergotherapie? Neem contact op met Rianne van de Poll via telefoonnummer: (06) 15 05 89 34 of via rianne.van-de-poll@sheerenloo.nl.

(Kinder)Fysiotherapie

Kinderen bewegen veel en graag. Soms kan het bewegen lastig gaan door een verkeerde houding of door een verkeerde manier van bewegen. Het kan ook zijn dat de ontwikkeling vertraagd is of anders verloopt. Onder begeleiding van de fysiotherapeut kan er gewerkt worden aan het aanpakken van houdingsafwijkingen, het ondersteunen en bevorderen van de motorische ontwikkeling, het verbeteren van de zelfstandigheid, het verminderen van gezondheidsklachten en pijnklachten en het bevorderen van een gezonde leefstijl. De fysiotherapeut kan ook worden ingeschakeld als er sprake is van een opvallend looppatroon, pijnklachten bij bewegen, begeleiding na een botbreuk of angst voor bewegen. Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor fysiotherapie? Neem contact op met Maria Ouwehand-Meijvogel via telefoonnummer: (06) 12 34 76 86 of via maria.meijvogel@sheerenloo.nl.